HKU ~體校?

HKU ~體校?

其實我真係唔明點解入到大學要做咁多運動?咁樣真係好咩? 住hall 既我 就有以下既迷茫 以家既情況恐怕大家都 […]

Hku文化之仙制

Hku文化之仙制

又到呢個港大最敏感既話題,小弟係HKU 不知不覺間已經讀幾年,都經歷左唔少野,對仙制都算有番些少了解同認知,所 […]